Vad händer om jag skadar mig när jag är uthyrd? - Uniflex
Registrera CV

Vad händer om jag skadar mig när jag är uthyrd?

Som uthyrd konsult kan många anställda tro att det är kundföretaget man är uthyrd till som skall anmäla skador och eventuella tillbud på arbetsplatsen. Förvisso gör kundföretaget det då de måste skriva en incidentrapport att något har hänt i deras lokaler och göra en utredning för att säkerställa så att det inte sker igen. Men det är din arbetsgivare som ansvarar för att anmäla incidenten vidare till Försäkringskassan och i allvarliga fall även arbetsmiljöverket. Därför är det viktigt att du som arbetstagare kontaktar din närmsta chef på bemanningsföretaget direkt när en incident inträffar. Om arbetsgivaren inte anmäler skadan och det skulle leda till en sjukskrivning vid ett senare tillfälle så kan det vara besvärligare att få ut ersättning via Försäkringskassan. Arbetsgivaren skall anmäla och utreda både tillbud och arbetsskador . Arbetsskada – AJ! Arbetsskador är alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Om man skadar sig på väg till eller från jobbet räknas det också som arbetsskada. Alla skador skall anmälas oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte. Tillbud – OJ! Med tillbud menas en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Ett tillbud behöver inte innebära att någon person varit nära att skadas. En explosion i en för tillfället tom lokal är också ett tillbud. Nästa gång kan det vara fullt av fol Uniflex är certifierade inom kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljö. Det innebär att vi har ett verksamhetssystem baserat på fasta rutiner och processer för hur vi bedriver vårt dagliga arbete.