Arbetsmiljöarbetet hos oss på Uniflex
Registrera CV

Arbetsmiljöarbetet hos oss på Uniflex

Visste du att Uniflex är arbetsmiljöcertifierat? Vi har nu erhållit en förlängning av vår arbetsmiljöcertifiering OSHAS 18001! Men vad innebär det egentligen att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på ett bemanningsföretag? Uniflex har tillsammans med kundföretaget ett delat ansvar för att anställda inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. Kundföretaget skall se till att inhyrda arbetstagare inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall och vidta de skyddsåtgärder som behövs i arbetet. Uniflex ansvarar för att stämma av och kontrollera att arbetsmiljön hos kundföretagen är god. Vi har en nollvision för diskriminering, hot, våld, sexuella trakasserier, alkohol och droger. Vi arbetar förebyggande för att minska olyckor, tillbud och sjukfrånvaro samt jobbar för en bättre ergonomi, effektivare rehabiliteringsprocesser samt bättre psykosociala arbetsförhållanden. Samrådsmöten I enlighet med vår arbetsmiljöcertifiering så har vi regelbundet samrådsmöten. Samrådet är ett forum där frågor av arbetsmiljökaraktär kan lyftas, för att både förebygga risker och åtgärda problem inom både fysisk arbetsmiljö och psykisk ohälsa samt för att bedriva arbetsmiljöarbetet framåt. Har du något arbetsmiljörelaterat du vill ska lyftas i forumet? Maila då in dina synpunkter till samrad@uniflex.se. Har du misstankar om felaktigheter eller missförhållanden på arbetsplatsen? I första hand ska du alltid vända dig till din personalansvarige om du upplever felaktigheter och missförhållanden på arbetsplatsen. Skulle det röra ärenden som du inte vill lyfta med din personalansvarige har du även möjlighet att skicka åsikter, synpunkter och frågor angående eventuella felaktigheter eller missförhållanden på arbetsplatsen genom att skicka mail eller brev per post till adresserna: Mailadress: visselpipa@uniflex.se Eller skriv till oss på ”Visselpipan”, Uniflex Sverige AB, Box 7014, 121 07 Stockholm Du kan vara anonym om du vill. Uppgifterna tas emot av HR-avdelningen som återkopplar till dig och startar ett ärende beroende på naturen av de inskickade uppgifterna. Vad gör jag om något händer på jobbet? Om något händer på arbetsplatsen i form av en olycka/arbetsskada eller situationer som skulle kunna ha resulterat i en olycka (tillbud) är det viktigt att du omgående kontaktar din personalansvarige. Du och personalansvarige gör sedan en arbetsskadeanmälan eller tillbudsanmälan tillsammans. För att främja vår personals hälsa och välmående erbjuder vi friskvårdsbidrag till alla som varit anställda i tre månader samt har en anställning som avser att pågå i sex månader eller mer. Med hopp om en bättre arbetsmiljö för alla! / Uniflex HR-avdelning